.

 • Akcija

Impregnuojantis purškalas Odos / tekstilės Macna Waterproof - 200 ml 1vnt.

€ 19.79
€ 16.85  Prekės kodas:  221186

Kiekis

Savybės:

 • Vandeniui atsparus purškalas padarys jūsų tekstilės ir odos gaminius atsparesnius vandeniui ir purvui.
 • Dažnas panaudojimas ant švaraus gaminio pagerins jūsų įrangos veikimą ir ilgesnį tarnavimo laiką.

Pavojingumas:

 • H222 Ypač degus aerozolis.
 • H229 Slėginė talpykla: Kaitinant gali sprogti.
 • H315 Dirgina odą.
 • H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
 • H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumas:

 • P210 Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
 • P251 Nedurti ir nedeginti, net ir panaudojus.
 • P273 Vengti patekimo į aplinką.
 • P362 + P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbti.
 • P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
 • P410 + P412 Saugoti nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C/122°F temperatūroje.

Sudėtyje yra:

 • Angliavandeniliai, C6, izoalkanai, <5% n-heksanas.
 • Angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai.
MACNA


„Macna“ yra aukščiausio lygio motociklų drabužių prekės ženklas, siūlantis platų motociklininkų švarkų, kelnių, pirštinių, apsaugų ir kasdienių drabužių asortimentą, tinkantį įvairioms važiavimo disciplinoms.

Macna yra viena iš techninių naujovių ir produktų kūrimo lyderių Europoje, nes Macna, yra aukščiausios kokybės motociklų aprangos gamintojas, nuo 1991 m.